اوقات شرعی

انتصاب عزيز قرآني آقاي دكتر عباسعلي حيدري مدير گروه علوم قرآن و حديث واحد اراك به رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان مركزي را از سوي آقاي دكتر همامي رياست انجمن و ساير اعضاي هيأت مديره انجمن به دوستان قرآني تبريك عرض مي نماييم.روابط عمومي انجمن