اوقات شرعی

بسمه تعالی

 

اساسنامه انجمن علوم قرآن و حديث ايران‏

 فصل اول - كليات و اهداف‏

 ماده 1 - به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاى علمى علوم قرآن و حديث و توسعه كمى و كيفى نيروهاى متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشى و پژوهشى در زمينه‏ هاى مربوط به علوم قرآن و حديث، «انجمن علوم قرآن و حديث ايران» كه از اين پس در اين اساسنامه «انجمن» ناميده مى ‏شود، تشكيل مى‏ گردد.

 ماده 2 - انجمن مؤسسه‏ اى غير انتفاعى است و در زمينه‏ هاى علمى و پژوهشى و ترويجى فعاليت مى كند و از تاريخ ثبت داراى شخصيت حقوقى است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانونى انجمن مى‏ باشد.

 ماده 3 - مركز انجمن در شهر تهران مى‏ باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن‏ هاى علمى مى ‏تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

 تبصره - هيئت مديره مى تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشانى مركز اصلى انجمن اقدام كند، به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمى و كثير الانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن‏ هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى برسد.

 ماده 4 - انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براى مدت نامحدود تشكيل مى‏ شود و ملزم به رعايت قوانين جمهورى اسلامى ايران مى‏ باشد.

 فصل دوم - وظايف و فعاليت‏ ها

 ماده 5 - به منظور نيل به هدف‏ هاى مذكور در ماده 1 اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

5- 1- انجام تحقيقات علمى و فرهنگى در سطح ملى و بين المللى بين محققان و متخصصانى كه به گونه‏ اى با علوم قرآن و حديث سر و كار دارند.

5- 2- همكارى با نهادهاى اجرايى، علمى و پژوهشى در زمينه ارزيابى و بازنگرى طرح‏ ها و برنامه‏ هاى مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمى موضوع فعاليت انجمن

5- 3- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز

5- 4- ارائه خدمات آموزشى و پژوهشى و فنى‏

5- 5- برگزارى گردهم آيى‏ هاى علمى در سطح ملى، منطقه‏ اى و بين المللى

5- 6- انتشار كتب و نشريات علمى

 فصل سوم - انواع و شرايط عضويت‏

6- 1- عضويت پيوسته: مؤسسان انجمن و كليه افرادى كه حداقل داراى درجه كارشناسى ارشد در رشته علوم قرآن و حديث و رشته‏ هاى وابسته باشند، مى‏ توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

6- 2- عضويت وابسته: كسانى كه داراى درجه كارشناسى هستند و مدت 5 سال به نحوى در يكى از رشته‏ هاى مذكور در بند 6 - 1 شاغل باشند.

6- 3- عضويت دانشجويى: كليه دانشجويانى كه در رشته علوم قرآن و حديث يا رشته‏ هاى وابسته به آن به تحصيل اشتغال دارند.

6- 4- عضويت افتخارى: شخصيت‏ هاى ايرانى و خارجى كه مقام علمى آنان در زمينه‏ هاى علوم قرآن و حديث حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‏ هاى مؤثر و ارزنده‏ اى نموده باشند.

6- 5- اعضاى مؤسساتى(حقوقى): سازمان‏ هايى كه در زمينه‏ هاى علمى و پژوهشى مربوط فعاليت دارند، مى‏ توانند به عضويت انجمن درآيند.

 تبصره 1 - افرادى كه داراى درجه كارشناسى در يكى از رشته‏ هاى مذكور در بند 6 - 1 مى‏ باشند، با تصويب هيئت مديره مى‏ توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

 تبصره 2 - اعضاى مؤسساتى كه به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مى‏ شوند.

 ماده 7 - هريك از اعضا سالانه مبلغى را كه ميزان آن توسط مجمع عمومى تعيين مى‏گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

 تبصره 1 - پرداخت حق عضويت هيچ‏گونه حق و ادعايى نسبت به دارايى انجمن براى عضو ايجاد نمى‏كند.

 تبصره 2 - اعضاى افتخارى انجمن پس از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

 ماده 8 - عضويت با يكى از موارد زير خاتمه مى‏يابد:

8- 1- استعفاى كتبى

8- 3- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

 تبصره - تائيد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 فصل چهارم - اركان انجمن

 ماده 9 - اركان اصلى عبارت‏ اند از: الف) مجمع عمومى؛  ب) هيئت مديره؛  ج) بازرس(يا بازرسان).

 الف) مجمع عمومى

 ماده 10 - مجمع عمومى از گردهمايى‏ هاى اعضاى پيوسته به صورت عادى يا فوق العاده تشكيل مى‏ شود.

10- 1- مجمع عمومى عادى سالى يكبار تشكيل مى‏ شود و با حضور يا رأى كتبى نصف به علاوه يك كل اعضاى پيوسته انجمن رسميت مى‏ يابد و تصميمات با اكثريت آرا معتبر است.

10- 2- مجمع عمومى فوق العاده در مورد ضرورى با دعوت هيئت مديره يا بازرس (يا بازرسان) و يا با تقاضاى كتبى يك سوم اعضاى پيوسته تشكيل مى‏ شود.

10- 3- در صورتى كه جلسه مجمع عمومى رسميت نيافت، آرا به صورت كتبى - بر اساس آيين‏ نامه‏ اى كه توسط هيئت مديره تدوين مى‏ شود - اخذ خواهد شد.

 تبصره 1 - دعوت براى تشكيل مجامع عمومى به صورت كتبى يا آگهى در روزنامه‏ هاى كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاى پيوسته برسد.

 تبصره 2 - يك سوم اعضاى پيوسته مى‏ توانند به طور مستقيم اقدام به دعوت مجمع عمومى فوق العاده نمايند. مشروط بر اين كه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاى ايشان پاسخ منفى داده باشد و در چنين حالتى، ايشان بايد در آگهى دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره و بازرس تصريح نمايند.

 تبصره 3 - در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومى منحصراً موضوعى خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است.

 تبصره 4 - شرايط تشكيل مجمع عمومى فوق العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومى عادى است و تصميمات با دو سوم آرا معتبر است.

 ماده 11 - وظايف مجامع عمومى

 الف - مجمع عمومى عادى‏

 - انتخاب اعضاى هيئت مديره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بيش از يك بازرس اصلى)

 - تصويب خط مشى انجمن

 - بررسى و تصويب پيشنهادهاى هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

 - تعيين ميزان حق عضويت‏

 - عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

 - بررسى و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‏ هاى سال مالى گذشته و بودجه سال آتى انجمن‏

 ب - مجمع عمومى فوق العاده‏

 - تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه‏

 - تصويب انحلال انجمن

 تبصره 1 - مجامع عمومى توسط هيئت رئيسه‏ اى مركب از يك رئيس، يك منشى و دو ناظر اداره مى‏ شوند.

 تبصره 2 - اعضاى هيئت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدى خود در مجمع انتخاب مى‏ شوند.

 تبصره 3 - اعضاى هيئت رئيسه نبايد از بين كسانى باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده‏اند.

 ب) هيئت مديره‏

 ماده 12 - هيئت مديره انجمن مركب از 9 نفر عضو اصلى و 2 نفر عضو على البدل - حداقل 6 نفر عضو اصلى دانشيار و بالاتر - مى‏ باشد كه هر چهار سال يكبار با رأى مخفى از ميان اعضاى پيوسته انجمن انتخاب مى‏ شوند.

تبصره- مدّت عضویّت در سومین دوره هیأت مدیره انجمن و دوره های بعدی سه سال خواهد بود.

12- 1- هيچ‏ يك از اعضا نمى‏توانند بيش از دو دوره متوالى به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.

تبصره- انتخاب حدّاکثر دو نفر از هیأت مدیره برای سومین دوره متوالی به شرط کسب سه چهارم ( 75/0 ) آراء مجمع عمومی بلامانع است. علاوه بر این، انتخاب دو نفر از هیأت مؤسّس انجمن برای دوره های متوالی هیأت مدیره ( بدون محدودیت در تعداد دوره ) به شرط کسب بیش از نیمی از آراء مجمع عمومی بلا مانع است.

12- 2- عضويت در هيئت مديره افتخارى است.

12- 3- هيئت مديره حداكثر تا يك‏ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده، با رأى كتبى نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مى ‏نمايد.

12- 4- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاى رئيس يا نائب رئيس و يك نفر به انتخاب هيئت مديره همراه با مهر انجمن و نامه‏ هاى رسمى با امضاى رئيس يا نائب رئيس معتبر است.

12- 5- هيئت مديره موظف است بر حسب نياز هر يك ماه تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.

12- 6- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مى‏يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراى موافق، معتبر است.

12- 7- كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاى اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهدارى مى ‏شود.

12- 8- شركت اعضاى هيئت مديره در جلسات ضرورى است و غيبت هريك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالى و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاى عضو غايب خواهد بود.

12- 9- در صورت استعفا، بركنارى يا فوت هريك از اعضاى هيئت مديره، عضو على البدل براى مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشينى وى تعيين خواهد شد.

12- 10- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأى مجاز است.

 ماده 13 - هيئت مديره نماينده قانونى انجمن مى‏ باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

13- 1- اداره امور جارى انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومى‏

13- 2- تشكيل گروه‏ هاى علمى انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

13- 3- هيئت مديره مى‏تواند هر اقدام و معامله‏ اى را كه ضرورى بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فكّ رهن و استقراض به استثناى واگذارى قطعى اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومى است، انجام دهد.

13- 4- جز درباره موضوعاتى كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومى است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم براى اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مى‏ باشد.

13- 5- تهيه گزارش سالانه و تنظيم ترازنامه مالى و صورتحساب درآمدها و هزينه‏ هاى انجمن براى تصويب در مجمع عمومى و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر

13- 6- اقامه دعوى و پاسخ‏گويى به دعاوى اشخاص حقيقى يا حقوقى در تمام مراجع و مراحل دادرسى با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير

13- 7- انتخاب و معرفى نمايندگان انجمن براى شركت در مجامع علمى داخلى و خارجى‏

13- 8- اجراى طرح‏ها و برنامه‏ هاى علمى در چهارچوب وظايف انجمن‏

13- 9- جلب هدايا و كمك‏هاى مالى‏

13- 10- اهداى بورس‏ هاى تحقيقاتى و آموزشى‏

13- 11- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمى داخلى و خارجى با رعايت قوانين و مقررات جارى كشور

13- 12- ارسال گزارش‏هاى لازم به كميسيون انجمن‏هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى

13- 13- هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدى خود نسبت به فراخوانى، مجمع عمومى و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومى براى بررسى به كميسيون انجمن‏ هاى علمى ارسال نمايد.

 تبصره - هيئت مديره پيشين تا تائيد هيئت مديره جديد از سوى كميسيون انجمن‏ هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 ج) بازرس (بازرسان)

 ماده 14 - مجمع عمومى عادى يك نفر را به عنوان بازرس اصلى و يك نفر را به عنوان على البدل براى مدت چهار سال انتخاب مى ‏نمايد.

 تبصره - انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

 ماده 15 - وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

15- 1- بررسى اسناد و دفاتر مالى انجمن و تهيه گزارش براى مجمع عمومى

15- 2- بررسى گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براى اطلاع از مجمع عمومى‏

15- 3- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومى‏

 تبصره - كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالى و غير مالى در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوى هيئت مديره براى بررسى در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد.

 فصل پنجم - گروه‏ هاى علمى انجمن‏

 ماده 16 - انجمن مى‏تواند گروه‏ ها و كميته‏ هاى زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفى كه از سوى هيئت مديره تعيين مى‏ شود، به فعاليت مى‏ پردازد.

1) گروه‏ هاى تخصصى 2) كميته آموزش و پژوهش 3) كميته انتشارات 4) كميته آمار و اطلاعات 5) كميته پذيرش و روابط عمومى 6) كميته گردهمايى‏ هاى علمى

 تبصره - انجمن مجاز به تشكيل گروه‏ ها و كمتيه‏ هاى ديگرى كه بر حسب نياز احساس مى‏ شود، نيز مى‏ باشد.

 فصل ششم - بودجه و مواد متفرقه

 ماده 17 - منابع مالى انجمن عبارت‏اند از:

17- 1- حق عضويت اعضا

17- 2- درآمدهاى ناشى از ارائه خدمات آموزشى و پژوهشى و مشاوره‏اى و فروش كتب و نشريات علمى‏

17- 3- دريافت هدايا و كمك‏ ها

17- 4- كليه عوايد و درآمدهاى انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

 ماده 18 - درآمدها و هزينه‏ هاى انجمن در دفاتر قانونى ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومى به كميسيون انجمن‏ هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى ارسال مى‏ شود.

 ماده 19 - كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصى به نام انجمن نزد بانك‏ هاى كشور نگهدارى مى‏ شود.

 ماده 20 - هيچ‏يك از مؤسسان يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ‏گونه سودى اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمى‏ توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.

 ماده 21 - كليه مدارك و پرونده‏ هاى مالى و غير مالى مرتبط با فعاليت انجمن در محل دفتر مركزى انجمن نگهدارى مى‏ شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت‏دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

 ماده 22 - هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن‏ هاى علمى وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى معتبر است.

 ماده 23 - انجمن تابعيت جمهورى اسلامى ايران را دارد و اعضاى آن به نام انجمن حق فعاليت سياسى يا وابستگى به گروه ‏ها و احزاب سياسى را ندارند.

 ماده 24 - در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومى، همان مجمع هيئت تسويه‏ اى را براى پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهى‏ ها كليه دارايى‏ هاى منقول و غير منقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورى به يكى از مؤسسات آموزشى يا پژوهشى كشور واگذار كند.

 ماده 25 - اين اساسنامه ( و تغییرات مندرج در آن ) مشتمل بر شش فصل، بيست و پنج ماده، چهل و شش زيرماده و نوزده تبصره در جلسات مورّخ 12/9/89  ، 8/4/89  و 18/8/92  مجمع عمومى انجمن به تصويب رسيد