اوقات شرعی

درگذشت استاد دكتر فیروز حريرچي چهره ماندگار ادبيات عرب و عضو تحريريه مجله علمي - پژوهشي پژوهش ديني را از سوي آقاي دكتر همامي رئيس و ساير اعضاي هيأت مديره انجمن علوم قرآن و حديث ايران تسليت عرض مي نماييم و براي آن استاد بزرگوار غفران و براي بازماندگان صبر مسألت داريم. روابط عمومی انجمن