اوقات شرعی

له دعوة الحق.

درگذشت دختر گرامي استاد دكتر سيد محمدباقر حجتي عضو محترم هیأت مؤسّس و رياست مکرّم دوره هاي اول و دوم انجمن علوم قرآن و حديث ايران را از سوي آقاي دكتر همامي رئيس و ساير اعضاي هيأت مديره انجمن تسلیت عرض مي نماييم و برای استاد معظم و سایر بازماندگان صبر و اجر مسألت داریم. روابط عمومي انجمن